KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni

BALMY TÜKETİM ÜRÜNLERİ SAN. A.Ş. (BALMY)

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

BALMY TÜKETİM ÜRÜNLERİ SAN. A.Ş. (Balmy veya Şirket) olarak bağlantılı olduğu her kişi ve kurumun kişisel verilerinin korunmasına önem vermektedir. Anayasa’nın 20. Madde 3. Fıkrasının yaptığı atıfla kişisel verilerin korunması için teknik ve idari tüm tedbirleri almaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu sıfatına sahip olan Balmy, sizin aşağıda yer alan bazı kişisel verilerinizi, işlenecekleri amaçla uygun ve sınırlı şekilde işleyebilecektir. Tarafımıza ilettiğiniz kişisel verileriniz fiziki ortamlarda oluşturacağımız dosyalarda ve kullanmış olduğumuz bilgisayar programlarında güvenli bir şekilde muhafaza edilecektir.

İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı ‘’Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’’nun (KVKK) 10. Maddesi kapsamında, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin amaç, kapsam, süre ve veri sahiplerini etkileyebilecek diğer hususlar hakkında bilgilendirilmek amacıyla hazırlanmıştır.

 1. Tanımlar
Kişisel VeriKimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
İlgili KişiKişisel verisi işlenen gerçek kişi.
Veri SorumlusuKişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.
 1. Veri Sorumlusunun Kimliği

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca yukarıda tanımına yer verilen Veri Sorumlusuna ait bilgiler Kanunun 10. Maddesi gereğince aşağıda yer almaktadır.

Veri Sorumlusu Unvanı:BALMY TÜKETİM ÜRÜNLERİ SAN. A.Ş.
Vergi / Mersis Numarası:3880087748 / 0388008774800014
Adres:Cevizli Mah. Hızır Reis Sok. No: 6D/1 Maltepe/İstanbul
Telefon Numarası:0216-370-15-80
KEP Adresi:25999-11615-22158
İnternet Sitesi:https://www.balmy.com.tr

 

 1. Kişisel Veriler Nelerdir?

Balmy, 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve 6098 Sayılı Borçlar kanunu ve sair kanunlar kapsamında sözleşmenin ifası gereğince gerçek ve tüzel kişilerin kimliklerinin tespiti ve bildirilmesi, faaliyette bulunduğu satış sektörü kapsamında; hizmet sunumu, pazarlama, potansiyel müşteri tespiti, karşılıklı edimlerin yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması amaçlarıyla aşağıda sıralanmış olan kişisel veriler işlenmektedir.

 1. Kimlik Bilgileri (Ad-Soyad, Doğum Tarihi)
 2. İletişim Bilgileri (GSM No, Adres, E-posta Adresi)
 3. Cinsiyet Bilginiz
 4. Site İçi Kullanım Detayları (IP Adresi Bilgileri, Üyelik Bilgileri, Alış – veriş alışkanlıkları, Site içi gezinme davranışları)
 5. Aile Bireyleri/Yakınlar (ilgili kişilerin kimlik bilgileri)
 6. Güvenlik Bilgileri
 7. Özlük ve Kariyer Bilgisi (CV bilgileri…)
 8. Finansal Bilgiler (Fatura, IBAN no…)
 1. Kişisel Verileri Kim İşleyecek?

Veri sahibi kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak Balmy Tarafından veri sorumlusu sıfatıyla, veri güvenliği sağlanacak şekilde işlenecektir.

Veri güvenliğini sağlamak adına, yetkilendirmiş olduğumuz bir veya birden fazla veri işleyen ile kişisel verilerin paylaşılması gerekliliği doğabilir.

 1. Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi Hangi Amaçlarla Gerçekleştirilir?

Balmy faaliyetlerini sürdürmek amacıyla kişisel verileri satış mağazaları, ofisler, şubeler, çağrı merkezi, e-mail, sosyal medya, internet sitesi, mobil uygulamalar vb. kanallardan, mevzuat ve politikaya uygun şekilde toplamaktadır. Veri sahiplerinin Balmy ile aralarında sözleşme devam ettiği müddetçe, kişisel veriler güncellenerek KVKK.m.5 ve 6’da yer alan işlenme şartlarına uygun şekilde işlenebilecektir.

Kişisel veriler özellikle, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, Balmy tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, site ve/veya mobil uygulama veya mağaza ziyaret sıklığı ve zamanları, sipariş verilme zamanlarını, ziyaret edilen ürün sayfalarının ve sipariş verilen ürünlerin istatistikleri gibi toplu istatistiksel verilerini, ziyaretçi hareket, sipariş ve tercihlerini analiz etmek ve anlamak, Balmy internet sitesi ve/veya mobil uygulama içinde özel hesap oluşturulması, Çevrimiçi hizmetler aracılığıyla siparişleri, sipariş süreçlerini yürütmek, tamamlamak ve müşterilerimizle ilgili iletişimi sağlamak, Balmy’nin ve Balmy ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile Balmy’nin sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere ilgili kişilerin verilerinin işlenmesinin gerekli olması halinde ve aynı zamanda veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Balmy’nin meşru menfaatleri için işlenmektedir.

Aynı zamanda kişisel veriler KVKK madde 4/2’te yer alan genel ilkelere bağlı kalarak işlenmektedir;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme
 1. Kişisel Veriler Kimlere Hangi Amaçla Aktarılabilecektir?

Toplanan kişisel veriler, KVKK. m. 8 ve 9. Maddelere uygun şekilde; yurtiçine ve yurtdışına, Balmy’nin yürüttüğü faaliyetler kapsamında hizmet sunumu, pazarlama, potansiyel müşteri tespiti, sözleşmelerden kaynaklanan karşılıklı edimlerin yerine getirilmesi Balmy’nin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Balmy’nin ve Balmy ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile Balmy’nin sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilmesi amaçlarıyla; Balmy’nin ilgili birimleriyle, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, grup şirketlerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, yurtiçinde ve yurtdışında birlikte çalıştığımız firmalarla, belirli faaliyetlerin yürütülmesi için sözleşme akdedilen gerçek ve tüzel kişilerle paylaşılabilecektir.

 1. Kişisel Verileri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel veriler, Balmy ile girilen ilişkinin türüne göre değişkenlik göstermekle birlikte otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, personelimiz, çağrı merkezimiz, internet sitemiz, sosyal medya kanallarımız, mobil uygulamamız üzerinden; hizmet sunumu, pazarlama, potansiyel müşteri tespiti, sözleşmelerden kaynaklanan karşılıklı edimlerin yerine getirilmesi amacıyla, kullanılmak üzere sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmakta ve gerektiğinde güncellenerek KVKK.m.5 ve 6. Maddelerde belirtilen şartlar ve amaçlar dahilinde işlenmektedir.

 1. Kişisel Veriler Ne Kadar Süreyle İşlenecektir?

Balmy’nin işlediği kişisel verilerin ne kadar süreyle işlendiği KVKK ve sair mevzuatlar kapsamında belirlenmiştir. Bu kapsamda belirtilen sürelerle birlikte veri sahibine ait olan kişisel veriler sözleşmenin devamı süresince işlenebilecek, taraflar arasındaki sözleşme sona erdikten sonra ise veri sahibine ait kişisel veriler veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Balmy’nin meşru menfaatleri ve ilgili mevzuatlarda belirtilen azami süreler boyunca işlenmeye devam edecektir. Belirtilen sürelerin sona ermesi veya veri sahibinin Başvuru Formu kapsamında verilerinin işlenmesiyle ilgili yapacağı başvuru sonunda; KVKK.m.7 uyarınca söz konusu kişisel veriler silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

 1. Veri Sahibinin Hakları Nelerdir ve Nasıl Başvuru Yapılır?

Balmy, KVKK.m.10 uyarınca veri sahiplerinin haklarını ve KVKK.m.13 kapsamında veri sahiplerinin Balmy’e başvurusu için gerekli kanalları ve idari/teknik düzenlemeyi planlamaktır.

KVKK.m.10 kapsamında veri sahibi;

 1. Verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. İşlendiyse buna ilişkin bilgilendirilme,
 3. İşlenme amacını ve bu amaca uygun işlenip işlenmediğini öğrenme,
 4. Yurtiçi ve yurtdışına aktarılan 3. Kişileri bildirilmesini isteme,
 5. Verilerin işlenme sebebinin ortadan kalkması halinde, verilerinin imhasını isteme,
 6. Kişisel verilerin eksik ya da yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 7. Verilerin otomatik sistemlerle analiz edilip, kişinin kendisi aleyhine sonuç çıkması halinde sonuca itiraz etme,
 8. Hukuka aykırı işlenen veriler sebebiyle zarara uğraması halinde zararının giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Veri sahipleri 9’da sıralanan hak ve taleplerini, kimliklerinin tespit edileceği bilgi ve belgelerle birlikte yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan başvuru formunun:

 • Islak imzalı halini bizzat elden veya noter aracılığıyla “Cevizli Mah. Hızır Reis Sok. No: 6D/1 Maltepe/İstanbul” adresine iletilmesi,
 • Güvenli elektronik imzayla imzalandıktan sonra, form “ info@balmy.com.tr ” adresine e-posta ile gönderilmesi

opsiyonlarından birini yerine getirerek, KVKK’dan doğan haklarını kullanmış olurlar.

Balmy’e iletilen yukarıda yer alan usullerden birine uygun olarak iletilen talepler en geç 30 gün içinde sonuçlandırılarak, Başvuru Formunda seçilen yöntem doğrultusunda veri sahibi bilgilendirilecektir. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

 

Saygılarımızla,

BALMY TÜKETİM ÜRÜNLERİ SAN. A.Ş.

 

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde işbu aydınlatma metnini okudum, anladım ve kabul ediyorum.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN RIZA METNİ

Şirketimiz BALMY TÜKETİM ÜRÜNLERİ SAN. A.Ş.  (“Balmy”) tarafından https://www.balmynaturel.com internet sitesi üzerinden faaliyet yürüten ve bir elektronik ticaret platformu olan Balmy’de alışveriş yapabilmek için üyelik şartı bulunmamaktadır. Dolayısıyla platformumuzda üye olmadan da alış-veriş yapabilirsiniz. Üyelik bir hizmet koşulu olarak sunulmamaktadır. Bununla birlikte üye olmadan alışveriş yapma seçeneğinden farklı olarak üyelik seçeneği; alışkanlıkları, alışveriş geçmişi, incelemeleri takip edilip değerlendirilerek kendisine özgü kişiselleştirilmiş bir hizmet almak isteyen, kampanyalardan ve promosyonlardan haberdar olmak isteyen kullanıcılar için tasarlanmıştır.

Kişiye özgü bu avantajların sunulması için ise bazı kişisel verilerinizin aşağıda detaylandırıldığı şekilde belirtilen amaçlarla işlenmesi, iş ortaklarımızla paylaşılması ve teknoloji alanındaki programlarımıza ve/veya sistemlerimize kaydedilmesi gerekebilmektedir.  Siz müşterilerimizin memnuniyetinin sağlanması için işlenmesi gereken kişisel verilerinizden bazıları; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda yer alan ve rızaya tabi olmayan veri işleme şartlarının kapsamında olmaması nedeniyle, ancak siz müşterilerimizin konu özelinde beyan edeceği açık rızaya bağlıdır. Rıza vermek istemiyorsanız, “Üyeliksiz Devam Et” seçeneği ile sitemize üye olmadan alışveriş yapabilirsiniz.

Bu kapsamda vermiş olduğunuz açık rızaya istinaden;

 1. İşlenecek kişisel veriler ve toplama yöntemleri;

Siz müşterilerimize ait internet sitemizi kullanımınız sırasında toplanan işlem bilgilerinizle işlem güvenliği bilgileriniz (Ip Adresiniz, Site Giriş – Çıkış Bilgileriniz, Kullanıcı Adınız ve Şifre Bilgileriniz, Site İçi Trafik Verileri) ,  pazarlama bilgileriniz (alışveriş geçmişiniz, Çerez kayıtları), internet sitesini kullandığınız sırada internet tarayıcınızdaki tercihlerinize göre lokasyon verileriniz işlenecektir.

 1. İşlenen kişisel verilerin işleme amaçları ve hukuki sebepleri;

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz Balmy’e üye olarak vermiş olduğunuz açık rızaya istinaden; Balmy tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Hız Yayımları tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Hız Yayımları’nın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Hız Yayımları’nın ve Hız Yayımları ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile Hız Yayımları’nın sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere KVKK’nın 5. maddesinin 1. fıkrası “açık rıza” hukuki sebebine bağlı olarak işlenebilecek ve aynı amaçlar ve hukuki sebep kapsamında yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir.

 1. İşlenen kişisel verilere ilişkin haklarınız;

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri;

 • Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda bilgileri verilen tüm kişisel verilerin işlenmesi hususunda hiçbir baskı altında kalmadan ve açık biçimde onay verdiğinizi, sitemize “üye olarak” kabul etmiş olacaksınız.

About us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur cing elit. Suspe ndisse suscipit sagittis leo sit met condimentum estibulum issim Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur cing elit.